Маската на палача: литературна хипербола или обективна необходимост?