facebook

Светът през очите на комунизма

ФАТАЛИЗЪМ

В тази подборка са представени основните понятия в съветски философски речник от 1955 г. Хайде да определим истинността на понятията заедно. Какво всъщност е анархизъм, будизъм и демокрация…

Анархизъм – идеология на малката буржоазия и на лумпен-пролетариата. В основата на враждебната теория на научния комунизъм се пропагандира отмяната на всяка политическа власт в обществото и държавата във всякакви исторически условия.

Будизъм – догмата на будизма е средство за духовно поробване на трудещите се, примирение с тежката действителност. Реакционната идеология на будизма винаги използва експлоататори за потискане на масови протести против нищетата и безправието.

Демокрация – в буржоазното общество демокрацията се явява форма на класово господство на буржоата.

Въпреки възможностите, използването на демократически права и учреждения от широките трудещи се маси всячески се орязва и като цяло демократическият апарат на буржоазната република е приспособен към това да парализира политическата активност на масите и да отстранява трудещите се от участие в политическия живот.

Интелигенция – като обществена прослойка интелигенцията не е способна на самостоятелна политика, нейната дейност се определя от интересите на класите, които тя обслужва.

На капитализма са нужни, според Маркс, “промишлени обер-офицери” (управляващи) и “унтер-офицери” (господари), разпореждащи се по време на процеса на труда от името на капитала.

Изкуство –  буржоазното изкуство е подчинено на интересите на империалистическата буржоазия. То е призвано да развращава съзнанието на масите, да ги разсейва от класовата борба, да им налага империалистическата идеология.

Главната особеност на упадъчното буржоазно изкуство се явява безидейността, намираща своето изражение или във формализма (кубизъм, импресионизъм, футуризъм и т.н.), или в натуралистично изобразяване на действителността.

Логистика – широко разпространено в съвременната буржоазна философия идеалистично и метафизично извращение на математическата логика.

Прогрес – постъпателно развитие. Развитие от нисшето към висшето. Понятието прогрес се извращава в угода на буржоазните опортюнисти и ревизионисти.

Под прогрес те разбират бавно, постепенно развитие в рамките на съществуващия буржоазен строй. Само в учението на марксизма-ленинизма идеята за прогреса намира своята автентична научна обосновка.

Религия – изопачено, фантастично отражение в главите на хората на господстващите над тях природни и обществени сили при ескплоататорсия строй – “един от видовете духовен гнет, който тежи навред върху народните масаисмазани от вечна работа за други, от нужда и изоставеност”. Ленин

Утопия – дума, влязла в употреба след появата на известни книги на утопическия социалист Томас Мор, където се описва идеалната държава и разумно организирания социален живот на хората на въображаем остров “Утопия”.

С утопия се наричат фантастични учения за идеалния обществен строй, учения, които нямат реална база.

Фатализъм – марксизмо-ленинизмът изхожда от това, че хората сами правят историята, но че техните действия се обуславят и определят от потребностите за развитие на материалния живот на обществото.

Източник: “Кратък философски речник”, Москва, 1955 г.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account