Изобретателни начини, по които хората са преминавали Берлинската стена

Берлинската стена е отделяла Източна Германия от Западен Берлин и била укрепена със стражеви кули и кучета, ровове, сигнални ограждения под електрическо напрежение и дори с ивици от остри шипове. От 1…